Amaçlarımız & İlkelerimiz

Sağlık İlke-Sen, Neyi Amaçlıyor?

1- Sağlık İlke-Sen, sendikal mücadeleyi insanın izzeti ve onuruyla bağdaşmayan her türlü haksızlığa, ifsada ve sömürüye karşı adalet, özgürlük ve emek mücadelesi olarak görür.

2- Sağlık İlke-Sen, sağlık ve sosyal hizmet faaliyet ve politikalarını sistemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarından bağımsız değerlendirmez. Sendikal mücadelesini bu bütünsellik içinde yürütür.

3- Sağlık İlke-Sen, emeğin hakkını savunurken, ülke ve dünya genelinde sosyal ve iktisadi adaletin gerçekleşmesini temel hedeflerinden biri kabul eder.

4- Sağlık İlke-Sen, kişi ya da grup eksenli çalışmak yerine, ortaya koyduğu ilkeler ve amaçlar etrafında buluşan herkesin, istişareye dayalı karar alma ve uygulama aşamalarında sorumluluk ve inisiyatif almasını önemser.

5- Sağlık İlke-Sen, üyesi olsun ya da olmasın, sendikal mücadeleyi, adalet ve özgürlükten yana bütün toplumsal gruplarla ilkeli bir dayanışma olarak görür. Kamuda ve özel sektörde çalışan herkesi aynı mücadelenin bileşeni kabul eder. Herhangi bir ayrım ya da öncelemenin zulüm ve sömürü politikalarını güçlendireceğine inanır. Bu doğrultuda sendikalaşmada kamu ve özel sektörde çalışan emekçilerin önüne çıkarılan farklı iş kollarında örgütlenme icbarını reddeder. Bütün toplumsal kesimlerin aynı sendikal örgütlenme içinde yer alabilmeleri için mücadele edeceğini kabul ve ilan eder.

6- Sağlık İlke-Sen, modern kölelik uygulaması olarak kabul ettiği asgari ücret, ücretli/sözleşmeli çalıştırma, taşeronluk, 4/C ve esnek/güvencesiz çalışma gibi insanlık dışı uygulamalara karşı hak, adalet ve özgürlük temelinde mücadele eder.

7- Sağlık İlke-Sen, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin siyasal, ekonomik veya bürokratik iktidarın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmesine karşıdır. Bu alanda insanın ve toplumun esas alınmasını savunur.

8- Sağlık İlke-Sen, inanç özgürlüğünü temel alır ve bu alandaki her türlü baskıya, dayatmaya karşı çıkar. Bu çerçevede, inançların yaşama aktarılması mücadelesinde üyelerinin ve halkın her türlü hak ve özgürlüklerinin sağlanması için çalışır.

9- Sağlık İlke-Sen, İslami referansların gösterdiği şekilde sosyal adaletin gerçekleştiği, kapitalist sömürü ve yağma düzeninin sonlandırıldığı adil ve özgür bir ülke ve dünya özlemini varoluş gerekçelerinden sayar.

10- Sağlık İlke-Sen, Allah’ın bütün kullarına eşit olarak verdiği nimetleri tekelinde bulunduranlara karşı, mazlumlardan ve ezilenlerden yanadır. Sistematik kapitalist işleyişin tam karşısında yer alır. Çözüm olarak hakça üretim ile bölüşümü ve adil paylaşımı savunur.

11- Sağlık İlke-Sen, grev ve toplu sözleşme hakkını sendikal mücadelenin olmazsa olmazı kabul eder ve emekçilerin bu haklarını elde etmesi için her türlü çabayı gösterir.

12- Sağlık İlke-Sen, her türlü hak ihlalinin karşısında yer alır. Kendini, saldırı ve işgallere karşı mazlumların yanında konumlandırır. Özelde Ortadoğu, genelde bütün yeryüzü olmak üzere küresel saldırı, kuşatma ve savaşlara duyarlılık gösterir ve bu alanda emperyalist müdahalelere direnen gruplarla dayanışma içinde olmayı bir ödev kabul eder.

13- Sağlık İlke-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları sendikası olmanın sorumluluğuyla, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında halkın piyasalaşma hedeflerinden uzak bir anlayışla eşit, adil, yaygın ve parasız hizmet alma hakkını savunur.

14- Sağlık İlke-Sen, insana dair her şeyi kapitalist ekonomi modeline uygun biçimde dönüştürmeyi hedefleyen neoliberal politikalara bütün boyutlarıyla karşı çıkar ve bu doğrultuda sağlık ve sosyal hizmet alanlarının piyasalaştırılmasını temel sorunlardan biri görür, bu amaç çerçevesindeki dönüşümleri reddeder.

15- Sağlık İlke-Sen, kapitalizmin “ihtiyaçlar sınırsız, imkânlar sınırlıdır” tezini şiddetle reddeder. Buna karşılık ihtiyaçların sınırlı, imkânların ise yeterli olduğuna inanır. Sınırsız üretim-tüketim çılgınlığı ile ekonomik sömürü ve ifsadın; geri döndürülemez toplumsal, kültürel ve ekolojik tahribata sebep olduğuna inanır. Bu nedenle insanın, toplumun ve doğanın denge içinde yaşamasını sağlayacak ve bu ilişkinin mal ve hizmet üretimi süreçleri içinde zarar görmemesini sağlayacak inisiyatiflerin geliştirilmesini savunur.

16- Sağlık İlke-Sen, sağlık ve sosyal hizmetlerin halkın en temel hakkı, devletin de öncelikli görevi olduğuna inanır; bu hizmetlerin ücret ve kâr odaklı gerçekleştirilmesini reddeder. Bu alanların kapitalist amaçlar çerçevesinde piyasalaştırılmasına karşı sonuna kadar mücadele edeceğini ilan eder.

17- Sağlık İlke-Sen, hizmet alan-hizmet veren ayrımını reddederek, dini inanç gereklerinin hayatın her alanında serbest olmasını savunur. Bu alandaki yasak ve engellemelere karşı her türlü muhalefeti ve mücadeleyi sergileyeceğini beyan eder. Dininin gereklerine uygun sağlık hizmeti, eğitimi almak veya vermek isteyenlerin haklarını savunmayı önemli bir sorumluluk olarak kabul eder.

18- Sağlık İlke-Sen, genel çalışma saatlerinin insanların hayatını kuşatacak boyutlarda olmasına karşı çıkarken, yasal olan ya da olmayan mevcut çalışma saatlerinin kısaltılarak insanların hayata, bilime, siyasete, sanata ve doğaya daha çok zaman ayırabilmesini önerir.

19- Sağlık İlke-Sen, her kademedeki sağlık personelinin nöbet zulmü altında ve uzun saatler boyunca çalıştırılmasını insani ve insaflı bulmaz. Sağlık gibi hayati bir alandaki eleman eksikliğinin telafi edilemez sonuçlar doğuracağına inanır ve bu eksikliğin devlet tarafından öncelikli olarak giderilmesini savunur.

20- Sağlık İlke-Sen, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında çalışanların keyfi, adaletsiz, şeffaf olmayan, standartları tarafsızca belirlenmeyen yöntem ve sınavlarla atanmasına, yer değiştirilmesine, görevdeki konumlarının farklılaştırılmasına karşı etkili bir denetim; haksızlıklara da açık muhalefet yapacağını ilan eder. Bunun için gerekli yol ve yöntemlerle kamuoyu oluşturur; adaletin tecellisini hedef alır.

21- Sağlık İlke-Sen, yasal ve ahlaki haklarından hareketle yerel ve küresel sendikal hareketin onurlu, adil bir dünya özlemine uygun bir şekilde, amaçlarını gerçekleştirmek için; toplu sözleşme, grev ve gerekli sosyal faaliyetleri bir bütün halinde yapar. Yasal yetersizlikleri esas almaz, bu yetersizliklerin giderilmesi için mücadele eder.

22- Sağlık İlke-Sen, dil ve renklerin Allah’ın ayetleri olduğu ilahi vurgusunu esas alarak farklı din ve etnik kimlikler üzerindeki baskı ve yok saymalara karşı adalet temelinde mücadele eder ve ana dillerde sağlık ve sosyal faaliyet ve hizmet hakkını savunur.

23- Sağlık İlke-Sen, Rûm Suresinde karşılığını bulan her türlü ifsada, yozlaşmaya karşı kapitalist üretim ve tüketim biçimleri yerine, ıslahı ve kanaati esas alan bir mücadele verir ve bu doğrultudaki paralel çalışmaları destekler.

24- Sağlık İlke-Sen, yerel ve küresel kapitalizme karşı mücadeleyi temel ilkelerinden biri sayar ve kendini, bu doğrultuda mücadele veren yerel ve küresel sendikal hareketin onurlu bir üyesi olarak kabul eder.